Ogólne warunki świadczenia usług w Ośrodku Konferencyjno –
Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach

Ogólne warunki świadczenia usług przez Uroczysko Porszewice Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzeźnej 18/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000811453, numer NIP: 7252294447, REGON: 38478553200000, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 1.
Definicje

„OWU” – oznacza niniejsze ogólne Warunki świadczenia usług w Ośrodku Konferencyjno – Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach,
„Ośrodek” – oznacza Ośrodek Konferencyjno – Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej zlokalizowany
w Porszewicach pod numerem 24c, 95-200 Pabianice,
„Klient” – oznacza osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczenie Usług,
„Strony” – rozumie się przez to Ośrodek i Klienta,
„Usługa” – oznacza świadczoną przez Ośrodek na rzecz Klienta odpłatną usługę w zakresie:

 1. wynajmu pokoi,
 2. udostępnienia przestrzeni szkoleniowo-konferencyjnej,
 3. realizacji usług gastronomicznych,
 4. realizacji dodatkowych usług zamówionych przez Klienta.

„Regulamin” – oznacza regulamin Ośrodka dostępny pod adresem: https://uroczyskoporszewice.pl/regulamin-rezerwacji-anulowania-rezerwacji/,
„Rezerwacja” – oznacza rezerwację o specyfikacji, która została szczegółowo wskazana w karcie rezerwacji,
„Umowa” – oznacza umowę zawieraną pomiędzy Ośrodkiem a Klientem w oparciu o OWU, której przedmiotem jest świadczenie przez Ośrodek na rzecz Klienta Usług w zakresie określonym w Rezerwacji,
„Wynagrodzenie” – oznacza kwotę, którą Klient zobowiązuje się zapłacić Ośrodkowi z tytułu świadczenia Usług zgodnie z Umową,
„Anulowanie Rezerwacji” – oznacza oświadczenie o rozwiązaniu Umowy.

§ 2. Rezerwacja

1. Klient zainteresowanym realizacją Usługi dokonuje Rezerwacji oraz akceptuje postanowienia OWU i Regulamin.
2. Każdorazowy zakres Usług będzie określony w Rezerwacji.
3. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej lub dokumentowej poprzez akceptację przez ośrodek warunków Rezerwacji.

§ 3. Świadczenie Usług

1. Ośrodek w ramach realizacji Usługi zobowiązuje się do:

 1. zapewnienia możliwości korzystania z wynajętych pokoi w terminie określonym w Rezerwacji;
 2. zapewnienia dostępu do Internetu (Wi-Fi);
 3. zapewnienia dostępu do Kaplicy;
 4. zapewnienia jednej sali konferencyjnej dostosowanej do wielkości grupy;
 5. wymiany pościeli oraz ręczników co 8 dni;
 6. zapewnienia środków sanitarnych i środków czystości;
 7. realizowania dodatkowych usług dostępnych w ofercie Ośrodka, które zostaną zamówione przez Klienta np. wyżywienie, sauna fińska;

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego.
3. Klient, w przypadku chęci przedłużenia pobytu gości w Ośrodku zobowiązany jest do poinformowania o tym recepcji hotelu najpóźniej do godziny 10:00 w ostatnim dniu pobytu. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych miejsc noclegowych.
4. Klient jest zobowiązany do dostarczenia lub przesłania drogą mailową Ośrodkowi, najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu w Ośrodku wynikającego z Rezerwacji, następujących informacji:

 • Listy gości,
 • Rozmieszczenia gości w pokojach,
 • Sposobu korzystania z sal konferencyjnych

5. Klient jest zobowiązany do przesłania szczegółowego planu dotyczącego pobytu grupy gości najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu w Ośrodku wynikającego z Rezerwacji.
Ośrodek zastrzega sobie możliwość zmiany planu danej grupy w razie stosownego uzasadnienia.

§ 4. Zadatek

1. Klient zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Ośrodka w terminie 7 dni od daty dokonania Rezerwacji, lecz w każdym wypadku nie później niż w terminie 3 dni od zawarcia Umowy, kwoty odpowiadającej 10% Wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 OWU lub w wysokości określonej przez Strony w warunkach Rezerwacji tytułem zadatku.
2. Zadatek zostanie zaliczony na poczet Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 OWU.

§ 5. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie jest płatne z góry i wyliczane jest na podstawie przedstawionej listy gości, zgodnie z obowiązującym cennikiem, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.uroczyskoporszewice.pl i przesłanym Klientowi.
2. Płatność Wynagrodzenia nastąpi najpóźniej na 3 dni przed datą przyjazdu do Ośrodka określoną w Rezerwacji, przelewem na konto bankowe Ośrodka (mBank 69 1140 1108 0000 4469 3100 1001).
3. Za dzień płatności Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Ośrodka odpowiednią kwotą.
4. Strony przewidują możliwość korekty Wynagrodzenia w przypadku, gdy liczba gości wynikająca z dostarczonej przez Klienta listy gości określonej w § 3 ust. 4 OWU okaże się większa lub mniejsza niż określona w Rezerwacji. Zmiana liczby gości wymaga zgody Ośrodka wyrażonej na piśmie.
5. Zmniejszenie liczba gości wynikającej z Rezerwacji na mniej niż 3 dni przed terminem przyjazdu lub nieprzybycie gości Klienta nie wpływa na obniżenie Wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Klienta jakichkolwiek roszczeń o jego obniżenie.
6. Opłaty wynikające z usług dodatkowych wykupionych przez Klienta lub jego gości w trakcie pobytu w Ośrodku i nieokreślonych w Rezerwacji, będą płatne niezależnie od Wynagrodzenia
7. Rozliczenie usług dodatkowych nastąpi w czasie ustalonym przez Strony, jednak nie później niż w ostatnim dniu pobytu Klienta lub jego gości w Ośrodku.
8. W razie braku zapłaty należności, o której mowa w ustępie powyżej, Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach należących do Klienta oraz gości, których pobyt w Ośrodku
Klient opłacił.

§ 6. Anulowanie Rezerwacji

1. Klient ma w każdym czasie prawo Anulować Rezerwację, z zastrzeżeniem poniżej opisanych warunków.
2. Klient ma prawo do bez kosztowego Anulowania Rezerwacji w razie wystąpienia ze stosownym oświadczeniem nie później niż na 60 dni przed datą wskazaną w Rezerwacji jako termin przyjazdu. Anulowanie Rezerwacji w okresie późniejszym, tj. w okresie 60 dni poprzedzających dzień przyjazdu zgodnie z Rezerwacją, jest każdorazowo równoznaczne z utratą zadatku przez Klienta, chyba że Anulowanie Rezerwacji jest wywołane przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Ośrodka. Strony wprost zastrzegają, że zadatek podlegać będzie zwrotowi wyłącznie w ww. wypadku, czym modyfikują postanowienia Kodeksu cywilnego w powyższym zakresie.
3. Nieskorzystanie z Rezerwacji mimo braku oświadczenia o Anulowanie Rezerwacji lub złożenie oświadczenia o Anulowaniu Rezerwacji przez Klienta w terminie 3 dni od planowanej daty przyjazdu uprawnia Ośrodek do żądania pełnej kwoty umówionego przez Strony Wynagrodzenia, chyba że brak oświadczenia o Anulowaniu Rezerwacji albo oświadczenie o Anulowaniu Rezerwacji w ww. terminie nastąpiły wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Ośrodka.

§ 7. Odpowiedzialność

1. Ośrodek ponosi odpowiedzialność materialną za rzeczy wniesione przez Klienta na teren Ośrodka zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne Klienta i gości, których pobyt w Ośrodku Klient opłacił, pozostawionych na bezpłatnym, niestrzeżonym parkingu znajdującym się terenie przynależnym do terenu Ośrodka ani za znajdujące się w nich mienie.
3. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową albo artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
4. Klient zaciąga we własnym zakresie zobowiązanie polegające na zagwarantowaniu, że goście lub osoby odwiedzające gości nie dokonają uszkodzeń Ośrodka. Ośrodek zastrzega sobie możliwość obciążenia Klienta odpowiedzialnością za szkodę związane z uszkodzeniami lub utratą wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałych z winy Klienta lub gości, których pobyt w Ośrodku Klient opłacił lub odwiedzających ich osób.
5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżających gości w pokoju będą odesłane na koszt Klienta na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia pobytu gości.
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Ośrodka wynikająca z Umowy względem jednego gościa nie może przenosić wysokości stokrotnej należności za dostarczony mu pokój, liczonej za jedną dobę. Jednakże odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności.

§ 8. Czas trwania zobowiązań umownych

1. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usług w przypadku:

 1. rażącego naruszenia przez Klienta lub gości, których pobyt w Ośrodku Klient opłacił, Regulaminu,
 2. nieuiszczenia przez Klienta Wynagrodzenia z § 5 OWU w terminie w nim wskazanym,
 3. nieuiszczenia przez Klienta zadatku z § 4 OWU w terminie w nim wskazanym,
 4. wystąpienia przypadku siły wyższej.

2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, które w chwili Rezerwacji nie było możliwe do przewidzenia przez Strony oraz któremu nie można było zapobiec, w szczególności klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizacje przedmiotu Umowy lub inne zdarzenia o podobnym charakterze, których wystąpienie wyklucza realizację Umowy. Strony, niezależnie od powyższego, za siłę wyższą uważają następstwa skutki pandemii COVID-19, które rzutują na możliwość prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem Usług.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. OWU stanowią integralną część Umowy.
2. W zakresie nieuregulowanym brzmieniem Umowy bądź Regulaminem, który zostaje na trwałym nośniku przekazany Klientowi przy zawieraniu Umowy, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3. Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć na gruncie niniejszych OWU rozstrzyga sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Ośrodka.
4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie OWU okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień OWU. W odniesieniu do takiego
postanowienia, które stanie się nieważne lub bezskuteczne, Strony podejmą w dobrej wierze rokowania zmierzające do stosownego uzgodnienia jego nowego brzmienia oddającego możliwie
wiernie pierwotny kontekst biznesowy klauzuli, w postaci odpowiedniego aneksu do Umowy.
5. Ośrodek zastrzega możliwość zmiany OWU. Zmiana OWU jest skuteczna z chwilą zamieszczenia na stronie https://uroczyskoporszewice.pl/ oraz jego przekazania Klientowi przed zawarciem Umowy.

OWU wchodzą w życie z dniem 01 listopada 2021 r. i mają zastosowanie do Umów zawartych po tej dacie.

 

Do pobrania: Ogólne warunki świadczenia usługi i karta rezerwacji

 

 

 

Loading