REGULAMIN REZERWACJI ORAZ POBYTU W OŚRODKU KONFERENCYJNO–
REKOLEKCYJNYM W PORSZEWICACH

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług przez Uroczysko Porszewice Sp. z o.o. w Ośrodku Konferencyjno–Rekolekcyjnym w Porszewicach (zwany dalej „Ośrodkiem”) oraz zasady korzystania z Ośrodka przez jego Gości.

Regulamin Ośrodka jest dostępny w recepcji hotelowej, na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: https://uroczyskoporszewice.pl/regulamin–rezerwacji–anulowania–rezerwacji/ oraz zostaje na trwałym nośniku przekazany Gościowi Ośrodka wraz z dokumentem rezerwacji lub kartą pobytu.

Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

I. Zasady rezerwacji

 1. Zgłoszenie pobytu w Ośrodku niezależnie od jego rodzaju wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłacenia zadatku.
 2. Rezerwacji dokonać można drogą e–mail, telefonicznie lub osobiście.
 3. W ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji Goście zobowiązani są do wpłaty zadatku w kwocie odpowiadającej 10% ceny zarezerwowanego pobytu albo w wysokości określonej w rezerwacji tytułem zadatku. W tytule przelewu/wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby albo dane instytucji), na rzecz której dokonywana jest rezerwacja oraz termin realizacji.
 4. Pozostała należność wynikająca z zamówionych usług powinna zostać dokonana na trzy dni przed datą przyjazdu do Ośrodka (chyba, że umowa stanowi inaczej).
 5. Rozliczenie usług dodatkowych nastąpi nie później niż w ostatnim dniu pobytu Gościa w Ośrodku.
 6. W razie braku zapłaty należności, o której mowa w ustępie powyżej, Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach należących do Gościa.
 7. Goście mają prawo do bez kosztowego anulowania Rezerwacji w razie wystąpienia ze stosownym oświadczeniem nie później niż na 60 dni przed datą wskazaną w rezerwacji jako termin przyjazdu. W takim wypadku, zadatek zostanie zwrócony.

II. Prawa i obowiązki

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się pierwszego dnia od godz. 16:00 i kończy o godz. 10:00 dnia następnego.
 2. W uzgodnionym dniu Gość powinien opuścić pokój hotelowy najpóźniej o godzinie 10:00 i pozostawić go w nienaruszonym stanie.
 3. Gość, w przypadku chęci przedłużenia pobytu w Ośrodku zobowiązany jest do poinformowania o tym recepcji hotelu najpóźniej do godziny 9.00 w ostatnim dniu pobytu. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych miejsc noclegowych.
 4. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 5. Zwierzęta domowe mogą być obecne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Ośrodka, która wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności,
 6. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 7. Goście mają prawo do korzystania z parkingu według wskazań Ochrony zajmującej się porządkiem na terenie całego obiektu.
 8. Z uwagi na bezpieczeństwo Gości i personelu oraz prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka zabrania się przenoszenia i przestawienia wszelkich mebli i sprzętów  będących własnością Ośrodka.
 9. Goście zobowiązani są do przestrzegania poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
 10. Goście mają obowiązek zgłoszenia w recepcji wszelkich uwag i usterek dotyczących pokoju niezwłocznie po zameldowaniu.
 11. Zgubienie klucza przez Gościa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. 
 12. Goście mają obowiązek zgłosić diety żywieniowe najpóźniej na 5 dni przed przyjazdem.
 13. Gościom korzystającym z usług Ośrodka zabrania się wchodzenia i przebywania w pomieszczeniach pracowniczych, kuchni, magazynach.
 14. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek sprzedaży – prawo takie posiada tylko i wyłącznie Ośrodek.
 15. Na terenie Ośrodka można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w Ośrodku.
 16. Zabronione jest wynoszenie wszelkich produktów spożywczych, naczyń i zastawy ze stołówki. Przebywanie na stołówce możliwe jest tylko podczas posiłków.
 17. Do dyspozycji Gości jest Kaplica oraz korzystanie z sali konferencyjnej (dostosowanej do wielkości grupy). Pozostałe udogodnienia należy ustalać indywidualnie.
 18. Szczegółowy cennik oraz oferta dostępne są na stronie internetowej Ośrodka www.uroczyskoporszewice.pl.


III. Odpowiedzialność

 1. Ośrodek ponosi odpowiedzialność materialną za rzeczy wniesione przez Gościa na teren Ośrodka zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne Gości pozostawione na bezpłatnym, niestrzeżonym parkingu znajdującym się terenie  przynależnym do terenu Ośrodka ani za znajdujące się w pojazdach mienie.
 3. Goście zaciągają we własnym zakresie zobowiązanie polegające na zagwarantowaniu, że odwiedzające je osoby nie dokonają uszkodzeń Ośrodka. Ośrodek zastrzega sobie możliwość obciążenia Gości odpowiedzialnością za szkody związane z uszkodzeniami lub utratą wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałych z winy Gości lub odwiedzających ich osób. Postanowienie to nie ma zastosowania do Gości o statusie konsumenta albo osoby
  fizycznej zawierającej umowę z Ośrodkiem bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżających gości w pokoju będą odesłane na koszt Gości na adres przez nich wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia pobytu Gości.
 5. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni mogą ponosić odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dzieci.


IV. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące pobytu mogą być składane przez Gości w terminie 14 dni od dnia jej  zakończenia, drogą elektroniczną na adres: recepcja@uroczyskoporszewice.pl lub na adres Ośrodka: Porszewice 24 C, 95–200 Pabianice.
 2. Ośrodek rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni, licząc od daty jej otrzymania. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r.
Prezes Zarządu Uroczysko Porszewice Sp. z o.o. – Zbigniew Pawlik

 

 

 

Loading