Treść obowiązku informacyjnego dla osób wypoczywających na terenie Uroczyska Porszewice

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Uroczysko Porszewice Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (90-303), ul. Brzeźna 18/2, adres e-mail: biuro@uroczyskoporszewice.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000811453, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7252294447.

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej Pani/Pana pobytu u Administratora oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny do wykazania prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków;
 2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i rachunkowych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego dalszej części – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Pani/Pana sprzeciwu;
 4. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Pani/Panu informacji o usługach, promocjach, cennikach i innych wydarzeniach za pomocą wiadomości wysyłanych na Pani/Pana adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych – do czasu wycofania udzielonej zgody.

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie umowy oraz ewentualne przesyłanie informacji marketingowych.

Jeśli Administrator pozyskał Pani/Pana dane pośrednio, np. od osób trzecich, wówczas będą miały zastosowanie także poniższe informacje:

 1. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od: osoby dokonującej rezerwacji pobytu lub wypełniającej kartę pobytu.
 2. Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: identyfikacyjne, kontaktowe, dotyczące pobytu, płatności za pobyt oraz w indywidualnych przypadkach dane dotyczące preferencji żywieniowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest: prowadzenie marketingu własnych usług, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, podejmowanie działań wizerunkowych, zapewnienie prawidłowych rozliczeń w związku z zawartą umową, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Administratora,
 4. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie objętym zgodą na przetwarzanie danych o preferencjach żywieniowych, w sytuacji kiedy dane te zawierają dane dotyczące zdrowia,
 5. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne – jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na wskazany adres e-mail lub numer telefonu;
 6. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne – jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych podczas rozmów telefonicznych wykonywanych na podany numer telefonu.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa,
 2. podmiot świadczący obsługę kadrową i księgowo – płacową,
 3. podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne,
 4. podmiot dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Administratora,
 5. podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe,
 6. podmiot dostarczający pocztę elektroniczną,
 7. podmioty dostarczające usługi pocztowe i kurierskie,
 8. banki.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdyby jednak przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy było niezbędne, to nastąpi ono na podstawie prawnej zawartej w RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych.

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:

 1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, może Pani/Pan zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją;
 2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

Treść obowiązku informacyjnego dla pracowników/ współpracowników osób prawnych,  które rezerwują pobyty na terenie Uroczyska

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Uroczysko Porszewice Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (90-303), ul. Brzeźna 18/2, adres e-mail: biuro@uroczyskoporszewice.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000811453, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7252294447.

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na: działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy dotyczącej pobytu u Administratora oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem wraz z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obronie przed nimi, działaniach wizerunkowych Administratora, prowadzeniu marketingu własnych usług, zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie Administratora – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Pani/Pana sprzeciwu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
 2. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Pani/Panu informacji o usługach, promocjach, cennikach i innych wydarzeniach za pomocą wiadomości wysyłanych na Pani/Pana adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych – do czasu wycofania udzielonej zgody (podstawę przetwarzania stanowi art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne)
 3. prawidłowej obsługi gości Administratora w związku ze szczególnymi preferencjami żywieniowymi, w sytuacji, kiedy dane te zawierają dane dotyczące zdrowia – do czasu wycofania udzielonej zgody (podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Pani/Pana sytuację.

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od: Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy, od Pani/Pana współpracowników lub z ogólnodostępnych rejestrów (np. KRS).

Administrator pozyskał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: indentyfikacyjne, kontaktowe, dotyczące pobytu, płatności za pobyt oraz w indywidualnych przypadkach dane dotyczące preferencji żywieniowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być, w zależności od przypadku:

 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa,
 • podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne,
 • podmiot dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Administratora,
 • podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe,
 • podmiot dostarczający pocztę elektroniczną,
 • podmioty dostarczające usługi pocztowe i kurierskie,
 • podmiot świadczący obsługę kadrową i księgowo – płacową.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdyby jednak przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy było niezbędne, to nastąpi ono na podstawie prawnej zawartej w RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych osobowych.

Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:

 1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, może Pani/Pan zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją;
 2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

 

 

 

Loading